Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2015

Eteläpohjalainen opetussuunnitelma – Osallisuutta ja yhteistyötä!

Etelä-Pohjanmaalla tehdään mittavaa yhteistyötä maakunnallisen esi- ja perusopetuksen sekä lisäopetuksen opetussuunnitelman parissa. Yhteistyössä on mukana 18 kuntaa. Tällä hetkellä kouluissa mietitään koulujen omia arvoja ja toimintakulttuuria. Toista sataa opettajaa työstää maakunnallisia aine- ja aihekohtaisia opetussuunnitelmaosuuksia. Perusopetuksen maakunnallinen tuntijako on hyväksytty jokaisessa yhteistyössä mukana olevassa kunnassa. Hienoa!

Kaleva.fi kertoi 12.3.2015 viisi taitoa, joita kouluissa pitäisi opettaa paremmin.
”Monet opettajat, vanhemmat ja oppilaat kokevat, että peruskouluissa opetetaan monia käytännöntaitoja aivan liian vähän. Eniten parantamisen varaa olisi peruskouluilla vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opettamisessa. Kaikista vähiten tarpeelliseksi koettiin, että yhteiskunnallisen vaikuttamisen opettamista lisättäisiin nykyisestään. Tiedot selviävät opetus- ja kulttuuriministeriön tekemästä kyselystä, jossa selvitettiin 7000 vastaajalta perusopetuksen kehittämistarpeita.
Kyselyyn osallistuneet peruskoululaiset, heidän huoltajansa, alan opiskelijat, opettajat, rehtorit ja muut opetusalan asiantuntijat nostavat seuraavat viisi osa-aluetta, joiden opetuksessa he näkevät olevan eniten puutteita.
Viisi tärkeintä – näitä tulisi opettaa nykyistä enemmän ja paremmin
1. Vuorovaikutus- ja tunnetaitoja
2. Ongelmanratkaisutaitoja
3. Oppimistaitoja
4. Aloitekykyä ja yritteliäisyyttä
5. Vieraita kieliä”.
(Lähde: http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/viisi-taitoa-joita-kouluissa-pitaisi-opettaa-paremmin-katso-lista/691871/#.VQOX0k3_pgN.facebook)

Uudessa opetussuunnitelmassa koulu nähdään oppivana yhteisönä. Oppimisessa painopiste siirtyy aktiivisesti toimivalle oppilaalle. Vuorovaikutuksen merkitys kasvaa. Oleellista ei ole enää Miksi? vaan Miten? Lapsista ja nuorista kasvatetaan yritteliäitä, osallistuvia, omasta ja muiden hyvinvoinnista huolehtivia ja ympäristöstä välittäviä aikuisia. Maakunnallisessa opetussuunnitelmassa painotettavat teemat ovat yrittäjämäinen toimintatapa ja osallisuus. Nämä painotukset näkyvät opetussuunnitelman sisällöissä, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja koulujen toimintakulttuurissa.

Edellä mainittujen taitojen oppimista tukevat myös maakunnalliset arvot:
1. Opimme
Oppilas on aktiivinen tietojen ja taitojen oppija. Opettajan tehtävä on auttaa ja kannustaa oppilasta löytämään erilaisia tapoja ja menetelmiä oppia yhdessä muiden kanssa. Elinikäinen oppiminen on jatkuvaa uusien polkujen löytämistä: taitojen oppimista, tiedon hakua ja käsittelyä sekä kriittistä arviointia alati muuttuvassa ympäristössä.
2. Tunnemme
Koulun on tärkeää ohjata oppilaan elämänhallintataitojen kehittymistä yhdessä kotien kanssa. Omien vahvuuksien löytäminen ja tunteminen kehittävät oppilaan tervettä itsetuntoa ja luottamusta elämässä selviämiseen. Oppilasta opetetaan tunnistamaan oman toiminnan vaikutukset myös toisiin ihmisiin.
3. Toimimme
Yhteisöllisessä koulussa vuorovaikutus ihmisten välillä on ystävällistä ja tasa-arvoista. Erilaiset ihmiset toimivat yhdessä toisiaan arvostaen. Kestävää tulevaisuutta rakennetaan aktiivisesti, tavoitteellisesti ja sisukkaasti yhdessä tehden ja yrittäen.
4. Iloitsemme
Koulun toimintakulttuuri luo turvallisen oppimisympäristön. Kouluyhteisössä on tilaa uteliaisuudelle ja erilaiselle oppimiselle. Koulussa viihdytään yhdessä kavereiden ja ystävien kanssa. Hyvinvoivassa koulussa on ilo oppia!

Tavoitteena on, että eteläpohjalaisten koulujen toimintakulttuuri tukee lapsen kasvua elinikäiseen oppimiseen, osallisuuteen, elämänhallintataitoihin sekä kestävän kehityksen, erilaisten oppimisympäristöjen ja eteläpohjalaisen kulttuuriperinnön tuntemiseen. Laadukkaan toimintakulttuurin kautta oppilaalle syntyy ehjä kasvatuksen ja opetuksen polku esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen.

Esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin 22.12.2014. Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan 1.8.2016, kuitenkin siten, että yläkoulussa uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain 1.8.2017 lähtien.

Kevätterveisin
Annika Raveala